รายการจองห้อง


วันที่เริ่มต้น

สถานที่

เรื่อง

29/06/2017 08:30 Room B ● เรียน● 1092103 การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ - Sec. 001 อ.จอมสุรางค์ ลิมป์ประ คอมศึกษา 59/1 จำนวน 30 คน เวลา 08.30 12.30 น.
29/06/2017 08:30 Room F เรียน 1500106 English for Communication - Sec.001 อ.บุบผา อยู่ทรัพย์ เอก เทคโนยีอาคาร 59/1 จำนวน 18 คน เวลา 08.30-11.30 น.
29/06/2017 08:30 Room C ●อบรม● 3564913 สัมมนาการจัดการ - Sec. อ.ไพโรจน์ บุตรชีวัน จำนวน 75 คน เวลา 08.30-12.30 น.
29/06/2017 08:30 Room H เรียน 4502101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในงานคหกรรมศาสตร์ - Sec. 002 อ.จักรพงศ์ วงศ์สุขวิวัฒนา คหกรรม 60/2 จำนวน เวลา 08.30 - 12.30 น.
29/06/2017 08:30 Room E เรียน 1032106 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา - Sec.004 อ.ชัชญาภา วัฒนธรรม คณิตศาสตร์ 60/2 จำนวน เวลา 08.30 - 12.30
29/06/2017 12:30 Room G เรียน 4113602 โปรแกรมสำเร็จรูปด้านสถิติ - Sec. 001 อ.พรสิน สุภาวาลย์ คณิตศาสตร์ 58/1 จำนวน เวลา 12.30 - 16.30
29/06/2017 13:30 Room B ●เรียน● 3542403 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการณ์ - Sec.801 อ.วรวิทย์ ประสิทธิ์ผล เอก การจัดการทั่วไป 57/1 รอบละ 40 คน เวลา 13.30-16.30 น.
29/06/2017 13:30 Room E ●เรียน● 4502101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในงานคหกรรมศาสตร์ - Sec. 001 อ.จักรพงศ์ วงศ์สุขวิวัฒนา คหกรรม 60/1 จำนวน เวลา 13.30 - 17.30 น.
Copyright © 2005-2016. All Rights Reserved.
Phranakhon Rajabhat University