รายการจองห้อง


วันที่เริ่มต้น

สถานที่

เรื่อง

24/08/2017 08:30 Room G เรียน 2513910 จิตวิทยาผู้สูงอายุ - Sec. 001 อ.ปิยะดา จุลวรรณา เอก จิตวิทยา 59/1 จำนวน 35 คน เวลา 08.30-11.30
24/08/2017 08:30 Room H เรียน 1551401 จิตวิทยาในงานอุตสาหกรรมบริการ - Sec.003 อ.โอแฟเลีย ด.อคอสตา อ.ธุรกิจ 58 / 3 จำนวน 38 คน เวลา 08.30-11.30 น.
24/08/2017 08:30 Room F เรียน 1500106 English for Communication - Sec.001 อ.บุบผา อยู่ทรัพย์ เอก เทคโนยีอาคาร 59/1 จำนวน 18 คน เวลา 08.30-11.30 น.
24/08/2017 08:30 Room D เรียน 0010201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน - Sec.026 อ.มงคล เจริญโต จำนวน 63 คน เวลา 08.30 - 11.30 น.
24/08/2017 08:30 Room E เรียน 1032106 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา - Sec.004 อ.ชัชญาภา วัฒนธรรม คณิตศาสตร์ 60/2 จำนวน เวลา 08.30 - 12.30
24/08/2017 08:30 Room G เรียน 2513910 จิตวิทยาผู้สูงอายุ - Sec. 001 อ.ปิยะดา จุลวรรณา เอก จิตวิทยา 59/1 จำนวน 35 คน เวลา 08.30-11.30
24/08/2017 09:00 Room A ►สอบกลางภาค◄ 0020101 การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพระนคร - Sec.023 อ.ขจิตพรรณ อมรปาน นาฏศิลป์ 59/1 ภาษาอังกฤษ 59/1 จำนวน 60 คน เวลา 09.00-10.30 น.
24/08/2017 09:00 Room C ►สอบกลางภาค◄ 0020101 การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพระนคร - Sec.022 อ.ณัฐธพงษ์ มะลิซ้อน พัฒนาชุมชน 59/2 ดนตรี ตะวันตก 59/2 จำนวน 50 คน เวลา 09.00-10.30 น. รวมกับ อ.เพ็ญศรี บางบอน (บัตรม่วง)
24/08/2017 09:00 Room C ►สอบกลางภาค◄ 3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ - Sec.007 อ.เพ็ญศรี บางบอน การจัดการทั่วไป 59/3 จำนวน 42 คน เวลา 09.00-10.30 น. รวมกับ อ.อ.ณัฐธพงษ์ มะลิซ้อน (บัตรขาว)
24/08/2017 09:00 Room B ►สอบปลายภาค◄ 0010201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน - Sec.027 ร.อ.หญิง จุฑามาศ สุคนธา คอมฯ แอนิเมชัน 60/2 จำนวน 45 คน เวลา 10.00-11.30 น.
24/08/2017 11:30 Room A ►สอบกลางภาค◄ 1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย - Sec.015 อ.เจด็จ คชฤทธิ์ วิทย์.คอม58/1-2 จำนวน 70 คน เวลา 11.30-13.30 น.
24/08/2017 11:30 Room H เรียน 2552102 กลุ่มผลประโยชน์และพรรคการเมือง - Sec.003 อ.วีระศักดิ์ พุ่มเพ็ชร รัฐศาสตร์ 60 / 3 จำนวน 48 คน เวลา 11.30-14.30 น.
24/08/2017 12:00 Room C ►สอบกลางภาค◄ 0010202 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเ รียน - Sec. 022 อ.สุนิตย์ ยอดขันธ์ บรรณารักฯ 59/1 จำนวน 30 คน เวลา 12.00-14.00 น.
24/08/2017 12:00 Room B ►สอบปลายภาค◄ 0010201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน - Sec.031 ร.อ.หญิง จุฑามาศ สุคนธา อ.ธุรกิจ 60/2 จำนวน 50 คน เวลา 12.00-13.30 น.
24/08/2017 13:00 Room D เรียน 0010201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน - Sec.002 อ.มงคล เจริญโต กจ.สารสนเทศ 59/1 กจ.สารสนเทศ 59/2 จำนวน 40 คน เวลา 13.00-16.00 น.
24/08/2017 13:30 Room E *ยกเลิก*โทรแจ้งอาจารย์แล้ว เรียน 4502101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในงานคหกรรมศาสตร์ - Sec. 001 อ.จักรพงศ์ วงศ์สุขวิวัฒนา คหกรรม 60/1 จำนวน เวลา 13.30 - 17.30 น.
24/08/2017 13:30 Room B เรียน 3542403 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการณ์ - Sec.801 อ.วรวิทย์ ประสิทธิ์ผล เอก การจัดการทั่วไป 57/1 รอบละ 40 คน เวลา 13.30-16.30 น.
24/08/2017 13:30 Room E เรียน 2051802 นวัตกรรมทางนาฏศิลป์ไทย - Sec. 001 อ.ทรงศักดิ์ สุริโยธิน นาฏศิลป์ 57 / 1 จำนวน 35 คน เวลา 13.30-16.30 น.
24/08/2017 14:00 Room C ►สอบกลางภาค◄ 0010201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน - Sec.036 อ.อุมาพร ยุวชิต ท.สารสนเทศ 60/2 จำนวน 55 คน เวลา 14.00-15.30 น. รวม อ.โชติวัฒน์ บุญสรรค์ (บัตรขาว)
24/08/2017 14:30 Room A ►สอบกลางภาค◄ 1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย - Sec.016 อ.เจด็จ คชฤทธิ์ เคมี 58/1 วิทย์.อาหาร 58/1 ชีววิทยา 58/1 จำนวน 60 คน เวลา 14.30-16.30 น. รวมกับ อ.นิรัตน์ เพชรรัตน์ (บัตรม่วง)
24/08/2017 14:30 Room C ►สอบกลางภาค◄ 0020101 การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพระนคร - Sec.024 อ.โชติวัฒน์ บุญสรรค์ อ.นิเทศศิลป์ 59/1-2 จำนวน 55 คน เวลา 14.30-16.00 น. รวมกับ อ.อุมาพร ยุวชิต(บัตรม่วง)
24/08/2017 14:30 Room H เรียน 1072313 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สำหรับเด็กปฐมวัย - Sec.001 อ.กรรณิการ์ สุขสม การศึกษาปฐมวัย 59 / 1 จำนวน 30 คน เวลา 14.30-17.30 น.
24/08/2017 15:30 Room A ►สอบกลางภาค◄ 0020103 วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - Sec.016 อ.นิรัตน์ เพชรรัตน์ วิศว.พลังงาน 60/1 จำนวน 33 คน เวลา 15.30-17.00 น. รวมกับ อ.เจด็จ คชฤทธิ์ (บัตรข่าว)
Copyright © 2005-2016. All Rights Reserved.
Phranakhon Rajabhat University