รายการจองห้อง


วันที่เริ่มต้น

สถานที่

เรื่อง

27/03/2017 08:30 Room B **อบรม** - อ.ชัชญาภา วัฒนธรรม จำนวน 60 คน เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐
27/03/2017 09:00 Room C **สอบกลางภาค** ๐๐๑๐๑๐๑ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร - Sec.012 อ.กฤตพล วังภูสิต หลังสูตรนานาชาติ จำนวน 50 คน เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
Copyright © 2005-2016. All Rights Reserved.
Phranakhon Rajabhat University