Select language
 
 
ห้องเรียน
Username
Password
 
 
ค้นหารหัสผ่าน
 
  
 
   
 
ตารางเรียน
วันอาสาฬหบูชา
 

          วันอาสาฬหบูชา หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรก จึงถือได้ว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนาแก่ชาวโลก และด้วยการที่พระพุทธเจ้าทรงสามารถ แสดง เปิดเผย ทำให้แจ้ง แก่ชาวโลก ซึ่งพระธรรมที่ทรงตรัสรู้ได้ จึงถือได้ว่าพระองค์ได้ทรงกลายเป็นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์ คือทรงสำเร็จภารกิจแห่งการเป็นพระพุทธเจ้าผู้เป็น "สัมมาสัมพุทธะ" คือทรงเป็นพระพุทธเจ้าผู้สามารถแสดงสิ่งที่ทรงตรัสรู้ให้ผู้อื่นรู้ตามได้ ซึ่งแตกต่างจาก "พระปัจเจกพุทธเจ้า" ที่แม้จะตรัสรู้เองได้โดยชอบ แต่ทว่าไม่สามารถสอนหรือเปิดเผยให้ผู้อื่นรู้ตามได้ ด้วยเหตุนี้วันอาสาฬหบูชาจึงมีชื่อเรียกว่า "วันพระธรรม"

          วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่ท่านโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมสำเร็จพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลคนแรก และได้รับประทานเอหิภิกขุอุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระศาสนา และด้วยการที่ท่านเป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกในโลกดังกล่าว พระรัตนตรัยจึงครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก ด้วยเหตุนี้วันอาสาฬหบูชาจึงมีชื่อเรียกว่า "วันพระสงฆ์"

 
   
 
ผลิตสื่อสำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 
 
   
 
:: e-Learning ::
 

การเรียนการสอนบนอินเตอร์เน็ต

e-Learning การเรียนการสอนบนอินเตอร์เน็ต  "การเรียนการสอนในปัจจุบันกำลังก้าวเข้าสู่การเรียนแบบe-Learning" เป็นการเรียนที่อาศัยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อในการติดต่อระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ผู้เรียนสามารถเรียนจากที่ไหนหรือเมื่อไหร่ก็ได้ โดยไม่มีข้อจำกัดในด้าน ของสถานที่และเวลา ซึ่งองค์ประกอบของการเรียนการสอน ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั้นจะต้องประกอบด้วย?ซอฟท์แวร์ บริหารจัดการการเรียนการสอนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่จะใช้เป็นตัวเชื่อมโยงให้เกิดการเรียนการสอน?เนื้อหาวิชาที่อยู่ในรูปแบบดิจิตอล(DigitalContent) สามารถส่งผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ ไม่ว่าจะเป็นIntranet Extranet และ Internet

 
   
 
 
เครือข่ายการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม : 2017

  อา

  จ

  อ

  พ

  พฤ

  ศ

  ส

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
 

ศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITDSC) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220